Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Szanowni klienci, dystrybutorzy oraz partnerzy biznesowi, chcielibyśmy poinformować Państwa o tym, w jaki sposób spółka BeF Home, s.r.o., NIP: 25524682, z siedzibą w Kotvrdovicach, Kotvrdovice 277, powiat Blansko, kod pocztowy 679 07 (zwana dalej również "my" lub "nasza spółka") przetwarza Państwa dane osobowe, w szczególności w związku z zakupem lub dostawą towarów, w związku z rozpatrywaniem skarg lub + reklamacji itp. lub podczas Państwa wizyty w siedzibie naszej spółki. Celem niniejszego materiału informacyjnego jest przekazanie użytkownikowi informacji o tym, jakie dane osobowe gromadzimy, w jaki sposób je przetwarzamy, do jakich celów je wykorzystujemy, komu możemy je ujawnić oraz jakie są indywidualne prawa użytkownika w zakresie ochrony danych.

1. Kto zarządza danymi osobowymi?

Dane, które będziemy gromadzić, w szczególności w związku z zakupem i dostawą towarów, obejmują: imię i nazwisko (w przypadku osoby fizycznej również nazwę firmy, NIP firmy oraz siedzibę), datę urodzenia, dane kontaktowe (w szczególności adres pocztowy, telefon lub e-mail) oraz dane, które przetwarzamy w celu realizacji umowy, zobowiązania prawnego oraz w celu realizacji uzasadnionych interesów naszej spółki (np. nagrania wideo z systemu monitoringu ruchu osób na obszarach zewnętrznych siedziby naszej firmy).

2. Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Dane, które będziemy gromadzić, w szczególności w związku z zakupem i dostawą towarów, obejmują: imię i nazwisko (w przypadku osoby fizycznej również nazwę firmy, numer rejestracyjny firmy i siedzibę), datę urodzenia, dane kontaktowe (w szczególności adres pocztowy, numer telefonu lub adres e-mail) oraz dane, które przetwarzamy w celu wykonania umowy, obowiązku prawnego oraz w celu realizacji uzasadnionych interesów naszej firmy (np. nagrania wideo z systemu CCTV ruchu osób na obszarach zewnętrznych siedziby naszej firmy).

3. Z jakich źródeł pozyskujemy dane osobowe?

Dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Pańtwa podczas podpisaniu umowy lub świadczenia usług oraz w trakcie ich późniejszej realizacji; wyjątkowo z publicznie dostępnych rejestrów, wykazów oraz ewidencji (np. Krajowego Rejestru Sądlowego, rejestru działalności gospodarczej, publicznej książki telefonicznej); z systemu kamer oraz od innych podmiotów, jeżeli przewiduje to konkretny powszechnie obowiązujący przepis prawa lub jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyraziła na to zgodę.

4. W jakich celach przetwarzamy dane osobowe?

Zasadniczo są to sytuacje, w których użytkownik jest zobowiązany do podania nam określonych danych osobowych, bez podania których niemożliwe jest przeprowadzenie odbioru lub dostawy towarów, rozpatrzenie reklamacji itp. W związku z tym przetwarzamy dane osobowe użytkownika w szczególności w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy dostawy towaru lub, w przypadkach innej umowy. Ponadto przetwarzamy dane osobowe użytkownika w celu ochrony praw i prawnie chronionych interesów naszej firmy, w szczególności w celu ochrony mienia przed kradzieżą i bezpieczeństwa osób lub w celu rozstrzygania sporów i prowadzenia sporów prawnych lub innych.

5. Jak przetwarzamy dane osobowe?

Nasza spółka przetwarza dane osobowe głównie w sposób manualny w systemach informatycznych i za pośrednictwem upoważnionych pracowników. Te dane osobowe są udostępniane w szczególności pracownikom naszej firmy w związku z wykonywaniem ich obowiązków służbowych, które wymagają przetwarzania danych osobowych, ale tylko w niezbędnym zakresie i z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa.

6. Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Dane osobowe są przetwarzane i przechowywane przez naszą spółkę nie dłużej niż jest to konieczne do celów, dla których są przetwarzane. Dane są zazwyczaj przechowywane przez czas trwania stosunku umownego i po jego zakończeniu lub po rozstrzygnięciu roszczenia, skargi itp. Dane osobowe są zasadniczo przechowywane przez kolejne 4 lata w celu ochrony praw i uzasadnionych interesów naszej firmy (do celów rozstrzygania reklamacji i sporów sądowych lub innych sporów), a następnie są niszczone, z wyjątkiem danych zawartych w poszczególnych dokumentach, które podlegają okresom archiwizacji na mocy określonych przepisów. Nasza firma jest zobowiązana do przechowywania tych dokumentów przez okres określony w przepisach szczególnych i zniszczy je po upływie tego czasu. Nagrania z systemu monitoringu są przechowywane przez okres nie dłuższy niż 1 miesiąc od ich utworzenia, a następnie (jeśli nie wystąpiło żadne zdarzenie związane z bezpieczeństwem i nie są wykorzystywane do celów postępowania administracyjnego lub karnego) są usuwane.

7. Jakie prawa przysługują użytkownikowi podczas przetwarzania danych osobowych?

Użytkownik ma prawo zażądać od naszej firmy informacji o przetwarzanych przez nas jego danych osobowych, w szczególności o celu i podstawie prawnej przetwarzania, kategorii przetwarzanych danych osobowych, odbiorcy danych osobowych, dostępnych informacjach o źródle danych osobowych, jeśli nie zostały one uzyskane bezpośrednio od użytkownika, oraz o okresie przechowywania danych osobowych. Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe z naruszeniem ochrony Twojego życia prywatnego lub z naruszeniem prawa, w szczególności jeśli dane osobowe są niedokładne, możesz poprosić naszą firmę o:

1. wyjaśnienie;

2. poprawienie nieprawidłowego stanu, w szczególności poprawienia niedokładnych lub uzupełnienia niekompletnych danych;

3. tymczasowe ograniczenie (zablokowanie) przetwarzania. Od dnia 25.05.2018 r. użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu), prawo do przenoszenia danych osobowych (w przypadku przetwarzania zautomatyzowanego) lub prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

8. Jak można się z nami skontaktować?

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych w naszej spółki można skontaktować się z nami pisemnie, elektronicznie lub telefonicznie, korzystając z poniższych danych kontaktowych:

Kotvrdovice 277, Kotvrdovice, PSČ 679 07
e-mail: info@bef.cz
tel: +420 516 428 240
BeF Home, s.r.o.

Ta strona używa plików cookies

Stosujemy pliki cookies w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i bezpieczeństwa naszej witryny, a tym samym zapewnienia jak najlepszych doświadczeń z odwiedzin. Klikając "Akceptuj wszystko", wyrażasz zgodę na używanie plików cookie do celów marketingowych i analitycznych. Wyrażoną zgodę możesz wycofać w każdym momencie, zmieniając wybrane ustawienia. Więcej informacji można znaleźć w Polityce plików cookies..